Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій

КиМУ

Дьомічев Костянтин Едуардович

Декан факультету, к.т.н., доцент.

Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР (набір з 2017 р.):

Будівництво та цивільна інженерія:

Архітектура та містобудування:

Комп’ютерні науки та інформаційні технології:

Тренінгова програма «Використання інформаційних технологій в управлінні проектами»

Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР (набір до 2017 р.):
 • будівництво;
 • архітектура.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма подвійного диплому зі спеціальностей «Архітектура та урбаністика», «Дизайн інтер`єру» (СВШ, Польща); «Інформаційні технології» з Вищою Школою Бізнесу в Домброва Гурнічей (WSB, Польща); «Комунікації та WEB маркетинг» (IPAC, Франція); «Інформаційні системи» (ISMA, Латвія).

Навчальний процес на факультеті забезпечують кафедри:

Архітектура та будівництво - одна з провідних галузей економіки країни, завдання якої — створення та введення в дію нових, а також реконструкція, розширення, ремонт і технічне переозброєння діючих об'єктів цивільного, виробничого та невиробничого призначення. Визначальна роль будівництва полягає у тому, що воно створює умови для динамічного розвитку усіх галузей економіки країни. Рівень сучасного розвитку архітектури та будівництва обумовлений використанням останніх досягнень науки, техніки та новітніх технологій.Особлива роль будівництва полягає у тому, що воно створює умови для динамічного розвитку усіх галузей економіки країни.

Наукова робота:

Пріоритетним напрямом діяльності факультета є науково-дослідна робота. Професорсько-викладацький склад активно працює над науковою темою «Модель сімейного гуртожитку: аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371). Керівник теми – к.т.н. Обухов А.В.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького колективу факультету спрямована на дослідження таких основних напрямів:

 • розробка та оцінка будівельно-технічних властивостей нових будівельних сумішей;
 • підготовка матеріалів та розробка Державних будівельних нормативів;
 • Застосування комп'ютерних технологій в будівництві;
 • Силовий розрахунок будівельних конструкцій;
 • Ландшафтний дизайн;
 • Технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель;
 • Вивчення коливань та захисту від зовнішніх збуджень будівельних конструкцій;
 • Методологія наукового пізнання;
 • Проблеми інтеграції України у європейську спільноту.

Факультет будівництва та архітектури КиМУ створений 2008 року й відкрив нову «сторінку» у підготовці фахівців інженерного профілю у недержавних вищих навчальних закладах. Актуальність його створення пов’язана з необхідністю підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-будівельників та архітекторів за рахунок диверсифікації методів та засобів підготовки у навчальних закладах різних форм власності.

В тому ж році в Університеті розпочалася підготовка бакалаврів з напряму будівництво, яка у 2016 році трансформована у підготовку бакалаврів зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Випускники цієї спеціальності підготовлені до діяльності, пов’язаної з будівельними процесами та організацією будівельного виробництва, керівництвом будівельними процесами, контролем якості будівельних робіт тощо.

У науковій та навчальній роботі викладачі та співробітники факультету тісно співпрацюють з навчально-науковими підрозділами Київського Національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету та інших ВНЗ.

Починаючи з 2016 року факультет здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування, діяльність яких спрямована на створення об'єктів архітектури, зокрема творчий процес пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за будівництвом, розробку всіх складових частин проектів з планування і благоустрою територій нового будівництва та ін.

Інженери - бакалаври з будівництва, випускники факультету можуть отримати роботу в таких галузях будівництва:

 • промислове будівництво;
 • житлово-цивільне будівництво;
 • транспортне будівництво.

Інженери - бакалаври з архітектури, випускники факультету можуть в подальшому працювати в таких галузях архітектури:

 • розробку всіх складових частин проектів з планування і благоустрою територій нового будівництва;
 • реконструкції;
 • реставрації та капітального ремонту будівель і споруд;
 • здійснення архітектурно-будівельного контролю та авторського нагляду за їх будівництвом.

Надалі планується підготовка магістрів з вказаних спеціальностей на основі базового рівня підготовки - бакалаврів.

Факультет опікується цикловою комісією з будівництва в Коледжі КиМУ, де ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший бакалавр за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (яка відповідає спеціальності 5.060101 "Будівництво та експлуатація будівель та споруд"). І кафедра будівництва та архітектури, і циклова комісія з будівництва працюють за інтегрованими навчальними планами, які дозволяють плавний перехід від підготовки молодшого спеціаліста до підготовки бакалавра.

Інтегровані навчальні плани дозволяють дозволяє зараховувати випускників коледжу КиМУ так і випускників коледжів, технікумів та інститутів іншого підпорядкування на основі співбесіди (фахового вступного випробування).

Особливістю підготовки фахівців на факультеті будівництва та архітектури, окрім якісної сучасної фахової підготовки є проведення практичних та семінарських занять англійською мовою.

КиМУ  КиМУ  КиМУ