Економічний факультет

КиМУ

Опаленко Алла Миколаївна

Декан факультету, к.е.н., доцент.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір з 2016р.):

Менеджмент:

Економіка:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Фінанси, банківська справа та страхування:

Магістерські програми: ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір до 2016р.):
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент;
 • фінанси і кредит
 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка.
Магістерські програми:
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • адміністративний менеджмент.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма подвійного диплому:
бакалавр - «Європеїстика» (сп.: Міжнародна торгівля), «Економіка» (СВШ, Польща); «Управління підприємницькою діяльністю» (ISMA, Латвія); «Менеджмент» (WSB, Польща);
магістр - «Управління комерційним розвитком», програма MBA (IPAC, Франція); «Облік і фінанси» (SSW, Польща).

Навчальний процес на економічному факультеті забезпечує:

Основним завданням професорсько-викладацького складу факультету є підготовка спеціалістів з економіки та менеджменту, які здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки. Навчально-виховний процес побудований на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик, концепції розвитку Університету, навчальних планів, програм, навчально-методичних комплексів. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі економіки: доктори і кандидати економічних наук, професори, доценти.

Викладання дисциплін здійснюється двома робочими мовами – українською та англійською: усі семінарські заняття ведуться англійською мовою.

Навчальні плани підготовки бакалаврів містять відповідні блоки дисциплін, що надає профільності навчання за кожною спеціалізацією Водночас студентам надається можливість вільно обрати дисципліни, які дозволяють набути знання з другої іноземної мови, інформаційних технологій, економіки та управління, права тощо.

Наукова діяльність

Основний напрямок наукового дослідження факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України» (науковий керівник Опаленко А.М., к.е.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366, 2016 р.).

Кафедри здійснюють постійну роботу над створенням методичних матеріалів, посібників і підручників, матеріалів для самостійної роботи студентів. Професорсько-викладацьким складом кафедр підготовлено понад 140 науково-методичних праць.

Результати науково-дослідної роботи викладачів факультету знаходять своє відображення в матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, серед яких:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах», м. Київ, 7 лютого 2014 р.
 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів», м. Київ, КиМУ, 23 жовтня 2015 р.
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р.
 • Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємництво, регіон, держава», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.
 • International scientific conference «Economy and managemen: modern transformations in epoch of globalization», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегія», м. Львів, 31 березня 2017 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р.
 • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні і практичні аспекти розвитку», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні і соціальні чинники розвитку міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р.

Упродовж 2014-2017 рр. професорсько-викладацьким складом факультету були видані монографії, навчальні посібники, наукові статті:

 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С.8-16;
 • Кощенко К.В. Конкурентна розвідка як засіб забезпечення стратегії підприємства: призма іноземного досвіду / Вісник Черкаського університету - 2015. № 12 (345) – С. 65-69;
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії / Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К. : КиМУ, 2015. – С. 170–176;
 • Кощенко К.В. Історія економіки та економічної думки: курс лекцій – К.: КиМУ, 2015. – 76 с.
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С. 14-21;
 • Кощенко К.В. Необхідність управління грошовими потоками підприємства ринку / Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту - 2015 - № 11 – С. 115-121;
 • Могилевська О.Ю Менеджмент: Учебное пособие. – К.: КиМУ, 2015. – 360 с.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навч. пос. – К.: КиМУ, 2016. – 349 с.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навч. пос. – К.: КиМУ, 2016. – 349 с.
 • A collective monograph. Marketing approach to the management by innovative development of the region / Sustainable economic development of regions. Vol.10 / 2016, Р. 55-63, Austria, Vienna.
 • Оlga Mohylevskaya A competitiveness of an industrial enterprise in the system of partner relations loyalty / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
 • Оlga Mohylevskaya «An innovative business model of the contemporary industrial market» «Oxford Review of Economic Policy», №1(33) / 2017 (Scopus and Web of Science ), Oxford University, United Kingdom.
 • Могилевська О.Ю. «Перспективи створення інноваційного кластера в київському регіоні за участю тов нвп «білоцерківмаз» «Міжнародний науковий журнал Інтернаука», №3, м. Київ, 2017, С. 73-76.
 • Могилевська О.Ю. «Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу україни» «Економіка та суспільство», №9, МДУ, м. Мукачево, 2017.

Наукова робота студентів

Колектив факультету активно залучає студентів до наукової роботи, що проводиться в органічній єдності з процесом навчання.

Починаючи з 2007 року, на факультеті сформоване й здійснює свою діяльність Студентське наукове товариство, члени якого є активними учасниками етапів Всеукраїнських олімпіад з економіки, менеджменту, фінансів, Міжнародних змагань зі стратегічного менеджменту, студентських конференцій.

Студенти факультету постійно приймають участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах», м. Київ, КиМУ, 15 лютого 2014 р.
 • Науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», м. Київ, КиМУ, 21 лютого 2014 р.
 • Науково-практичний семінар «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки», м. Київ, КиМУ, 12 березня 2014 р.
 • Молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», м. Київ, КиМУ, 11 квітня 2014 р.
 • Студентська науково-практична конференція «Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку», м. Київ, КиМУ, 8 травня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми залучення інвестицій в Україні в сучасних умовах», м.Київ, КиМУ, 24 жовтня 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, УДПУ, 26 березня 2015 р.
 • Науково-практичний семінар «Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи», м. Київ, КиМУ, 21 квітня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки», м. Київ, 20-24 квітня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії», м. Київ, КиМУ, 28 квітня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів», м. Ужгород, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 6 травня 2015 р.
 • Науковий семінар «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки», м. Київ, КиМУ, 31 березня 2016 р.
 • ХХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді”, м. Київ, КиМУ, 12 квітня 2016 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему: «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017

Результати наукових досліджень студенти публікують у наукових журналах «Сучасні питання економіки і права», «Європейські перспективи», матеріалах за підсумками проведених конференцій та ін.

На базі факультету під керівництвом провідних викладачів працюють: науково-практичний гурток студентів «Бізнес-клуб» і студентський гурток «Економіст-Аналітик». В межах науково-практичного клубу «Бізнес-школа» фахівцями-практиками проводяться семінари та тренінги, з питань фінансової та господарської діяльності підприємств і установ.

Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота у малих групах, активно використовуються ділові ігри.

До послуг студентів обладнані мультимедійними засобами аудиторії для проведення лекційних та лабораторно-практичних занять, комп'ютерні класи, навчальна бібліотека, спортивна зала. На факультеті створений спеціалізований комп'ютерний кабінет прикладної економіки із сучасним програмним забезпеченням, який підключений до мережі Internet, що надає змогу студентам під керівництвом провідних викладачів факультету виконувати практичні ситуаційні завдання економічного та управлінського змісту. Характерною особливістю при підготовці фахівців в галузі економіки є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в проекті «Університетська освіта».

Серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри, переможці яких зараховуються до Університету на пільгових умовах.

Виховна робота

Виховна робота на факультеті спрямована передусім на те, щоб обґрунтовано довести до свідомості кожного студента, що фахівець у галузі економіки та менеджменту повинен мати широку ерудицію, належну підготовку з основ гуманітарних знань, орієнтуватись у питаннях розвитку науки й культури, досконально володіти професією.

У зв’язку з цим проводяться такі заходи:
 • викладання фундаментальних дисциплін і дисциплін спеціалізації здійснюється в органічному зв’язку з процесом виховання, з позицій утвердження України як суверенної держави, завдань зростання її економіки та життєвого рівня її населення;
 • організація виховних годин на курсах;
 • виховання професійної гідності (на заняттях, у наукових гуртках, у пропаганді спеціальності, лекціях з введення до спеціальності);
 • ознайомлення іногородніх першокурсників з Києвом і його історичними пам’ятками і культурними центрам.

Разом з тим, в рамках професійного виховання студентської молоді працівниками факультету постійно організовуються екскурсії на підприємства, організації і установи відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей.

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» регулярно проводяться інтелектуальні ділові ігри, конкурси, олімпіади з учнями м. Києва та регіонів України, а також майстер–класи при проведенні Днів шкіл, гімназій у КиМУ.

Громадське життя студентів

На факультеті організоване змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський актив організовує різноманітні культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.

Важливе місце у навчально-виховному процесі економічного факультету приділяється формуванню активної громадянської позиції студентів. Студенти беруть участь у міських заходах, зокрема, присвячених Міжнародному дню студента, є активними учасниками щорічної Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Розвитку їхньої професійної майстерності сприяють зустрічі з представниками бізнес-структур м. Києва. Студентам надаються можливості прослухати лекції з актуальних соціально-економічних проблем сучасного життя, взяти участь в цікавих дискусіях, круглих столах.

Стало традиційним відзначення в листопаді Дня економічного факультету, Дня підприємця, проведення конкурсу на кращий бізнес-план і кращу газету, що сприяє згуртуванню студентів усіх курсів, реалізації їхнього творчого і наукового потенціалу та формуванню активної громадянської позиції.

Факультет пишається своїми випускниками, які успішно працюють на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Чимало випускників факультету продовжують навчання в магістратурі, а найкращі з них – в аспірантурі.

Економічний факультет дає можливість студентам отримати якісну освіту, стати кваліфікованим фахівцем, гармонійною цілеспрямованою особистістю, яка стане конкурентоспроможною на ринку праці.