Кафедра германських мов та перекладу

Кафедра германських мов та перекладу – провідна випускова кафедра Інституту лінгвістики та психології Київського міжнародного університету, яка забезпечує викладання германських мов та дисциплін перекладацького циклу.

Кафедра здійснює викладання практичних і теоретичних курсів з перекладу та германських (англійська, німецька) мов, забезпечує навчальний процес підготовки перекладачів-референтів, перекладачів з двох іноземних мов в Інституту лінгвістики та психології та в Інституті міжнародних відносин за рівнями вищої освіти "бакалавр", "магістр".

Науково-педагогічні працівники кафедри – висококваліфіковані, знані в Україні та за її межами лінгвісти, перекладознавці, а також перекладачі-практики в художньо-літературній, міжнародно-економічній і науково-технічній галузях, серед них: к.філол.н., проф. Кінщак О.М., к.філол.н. доц. Нагачевська О.О., проф. Гарник І.В., к.філол.н. доц. Лавриненко О.О., доц. Борисенко Ю.А., викладачі Щудла Н.М., Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М.

Формування фахової компетенції перекладачів і практична реалізація навичок усного й письмового перекладу відбувається в межах програм перекладацької практики (III, IV курси та магістратура) на базі державних установ (міністерств і відомств), дипломатичних представництв,українських та іноземних фірм і компаній.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний план підготовки бакалаврів містить дисципліни, які відображають профіль навчального закладу та спеціалізацій: «Переклад правового дискурсу»; «Науково-технічний переклад»; «Переклад мовлення сучасних ЗМІ»; «Економічний переклад і бізнес тематика»; «Переклад у сфері міжнародного туризму, краєзнавства, екскурсій (німецька мова)».

В процесі навчання студенти опановують професійні та практичні дисципліни перекладацького циклу та германських мов:

  Бакалавр
 • загальна теорія перекладу; історія іноземних мов та перекладу; стилістика, граматика, фонетика; практика усного та писемного мовлення першої та другої іноземних мов; практика перекладу; основи інформатики та прикладної лінгвістики; основи наукових досліджень в лінгвістиці; порівняльна лексикологія іноземної та української мов; лінгвокраїнознавство; новітня українська література; історія зарубіжної літератури; сучасна зарубіжна література; політологія; латинська мова та ін.
  Магістр
 • синхронний, галузевий переклад; переклад та редагування художнього тексту; особливості перекладу юридичних документів; проблеми комунікативної лінгвістики; комп'ютерна лексикографія і переклад; машинний переклад; соціолінгвістика; комп'ютерне забезпечення перекладу; новітні інформаційні технології в перекладацькій діяльності; риторика; теорія міжкультурної комунікації; методика викладання перекладу; педагогіка і психологія вищої школи; методологія наукових досліджень та ін.

У навчанні використовуються вітчизняні й зарубіжні підручники з англійської та німецької мов, перекладознавства, навчально-методичні матеріали, укладені викладачами кафедри, аутентичні текстові та аудіоматеріали ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО, новітні технології навчання, комп'ютерні програми перекладу тощо.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах комплексної наукової теми Інституту лінгвістики та психології «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури. Розділ «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372).

Дослідження науковців спрямовані на розробку актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі наукових статей, монографій, навчально-методичних посібників, студентських курсових, випускних кваліфікаційних і магістерських робіт, а також доповідей, що виголошуються викладачами кафедри та студентами на міжнародних і всеукраїнських конференціях і семінарах.

Публікації викладачів кафедри у 2011-2017 н.р.

Монографії:
- Лавриненко О.О. «Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському й українському публіцистичному дискурсі»;
- Андрієнко Т.П. «Стратегії очуження та одомашнення у перекладі художнього дискурсу з англійської мови на українську».

Навчальні посібники:
-
Кінщак О.М., Аржаних Д.О. «Переклад термінології системи ООН» (англійська та українська мови);
- Кінщак О.М., Семенова М.О. «Переклад офіційно-ділового мовлення (англійська та українська мови)»;
- Кінщак О.М., Семенова М.О. «Переклад дискурсу міжнародного права» (англійська та українська мови);
- Кінщак О.М., Мельніченко Т.М. «Науково-технічний переклад (англійська та українська мови)»;
- Кінщак О.М., Рибенок І.О. «Науково-технічний переклад (англійська та українська мови). Частина ІІ»;
- Кінщак О., Глінська Л., Козлова Д. «Переклад юридичного дискурсу»;
- Кінщак О.М., Верета Ю.І. «Theories of translation»;
- Лавриненко О.О. «Методика викладання перекладу» (англійська та українська мови)»;
- Андрієнко Т.П., Васік Ю.А. «Аспектний переклад (англійська та українська мови)»;
- Гарник І.В. «Переклад англомовного політичного дискурсу українською мовою», «Стратегії перекладу інформаційних матеріалів з української мови на англійську»;
- Гарник І.В. «Стратегії перекладу та редагування художніх текстів з англійської мови на українську»;
- Гарник І.В. «Засоби перекладацької майстерності»;
- Борисенко Ю.А. «Практичний посібник фонетики німецької мови (для студентів 2- их курсів перекладацьких відділень)»;
- Борисенко Ю.А. «Практикум з перекладу (німецька та українська мови). Навчальний посібник для студентів 2-го курсу»;
- Борисенко Ю.А. «Загальнотеоретичний курс німецької мови» (для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну).

Методичні розробки:
- Мірошніченко В.І. «Спорт у Великобританії» (для студентів 2 - го курсу).
- Мірошніченко В.І. «Практичний курс англійської мови (для студентів других курсів перекладацьких відділень)»;
- Мірошніченко В.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення/практичної та порівняльної граматики англійської мови;
- Нагачевська О.О. « English: Practice in Reading Professionally-Oriented Texts, Listening and Oral Communication for Students of Applied Mathematics (Практикум з читання фахових текстів, аудіювання та усного мовлення для студентів напрямів підготовки “Прикладна математика”).
- Нагачевська О.О. « Методичні вказівки для розвитку навичок читання фахових текстів для студентів гуманітарних спеціальностей («Трудова освіта», «Декоративно-прикладне мистецтво») 1-2 курсів денної та заочної форм навчання.

Курси лекцій:
- Гарник І.В. «Науково-технічний переклад»;
- Гарник І.В. «Вступ до перекладознавства»;
- Лавриненко О.О. «Основи професійної діяльності перекладача»;
- Лавриненко О.О. «Засоби автоматизації перекладу».

Наукові статті:
- Кінщак О.М. «Case-bound translation (Відмінок для перекладу)»; «The energy of translation (Енергія перекладу)»; «Translation concepts (Концептологія перекладу)»; «Translation criticism (Критика перекладу)»; «Translation theory dimensions (Аспекти теорії перекладу); «Translation maxims (Максими перекладу)»;
- Гарник І.В. «Лексико-семантичні труднощі передачі сучасних технічних та суспільно-побутових реалій при перекладі українською мовою англомовного політичного детективу»;
- Гарник І.В. « Філософська термінологія і фразеологія як перекладацька проблема»» «Подолання неоднозначності при перекладі англомовного мас-медійного дискурсу»; «Контамінація в англомовному мас-медійному дискурсі як проблема для українського перекладача»; «Менталітет нації як бар’єр до розуміння іноземного дискурсу»; «Як оцінити вплив Інтернету на розвиток англійської мови і людської культури»; «Rendering expressive function of the original text in the Ukrainian-to-Еnglish translation (Передача експресивної функції вихідного тексту в перекладі з української мови на англійську)»;
- Нагачевська О.О. «Інтермедіальний аналіз у системі дослідження художнього тексту»;
- Лавриненко О.О. «Семантико-правовий вимір перекладу юридичної термінології (на прикладі терміна "правочин")»; «Вправи з організації усного мовлення в процесі підготовки усних перекладачів», «Методичні парадигми навчання письмового перекладу»; «Переваги й недоліки технології «translation memory»; «Стратегія одомашнення в перекладі англомовних анімаційних стрічок українською мовою»;
- Мірошніченко В.І. «Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці перекладачів», « Методичні основи дистанційного навчання іноземних мов»;
- Борисенко Ю.А. «Архітектурний дискурс Відня в романі Г. фон Додерера «Штрудельгофські сходи»; «Компаративна топонімічно-метафорична парадигма соціального дискурсу (на матеріалі роману Г.Мюллер «Гойдалка дихання» та реалій сьогодення Донбасу)»; «Комунікативний аспект ментальності в німецькомовному літературному дискурсі; «Соціально-культурний компонент «Ostalgie» в літературному німецькому просторі»;
- Івашина Т.М. «Метафора «неонові джунглі» в англомовному писемному дискурсі США»;
- Тимошенко І.Б. «Проблема хибних друзів перекладача в англійській та українській мовах»; «Телескопія як засіб словотвору в англійській мові»;
- Щудла Н.М. «Поняття імпліцитності як мовної категорії: імпліцитність при перекладі»; «Етнокультурні концепти та їх відтворення в перекладі (на матеріалі української та англйської мов)».

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних семінарах і конференціях, зокрема:
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України». Київ, КиМУ, 11 квітня 2017 року;
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року;
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року;
 • ХXV Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 21-23 червня 2016;
 • XXI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика». Київ, КиМУ, 2016;
 • Міжнародна конференція "ІХ Міжнародна конференція Чичерінські читання "Світова літ-ра і літературознавчому дискурсі ХХІ ст." ЛНУ ім.І.Франка, 15-16 жовтня 2015;
 • Всеукраїнська наукова конференція Онтологія літератури в сучасному комунікативному просторі. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10 квітня 2015;
 • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво». Харківськийнаціональний університет імені В.Н. Каразіна, 2–3 квітня 2015;
 • XX Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій». Секція іноземних мов. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.;

Кафедрою видаються матеріали щорічної Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», серія «Перекладознавство».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні проблеми теорії та практики перекладу в межах діяльності наукового студентського товариства «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу». Кафедра підтримує плідні наукові зв'язки з профільними кафедрами університетів України, Німеччини, США.

Студентські науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, конкурси, майстер-класи, інтелектуальні проекти в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри.

Заходи 2016-2017 рр.:
 • студентська науково-практична перекладацька конференція до Міжнародного дня перекладу із залученням школярів старших класів гімназії №48 (30 вересня 2016 р. КиМУ, к.філол.н., проф. Кінщак О.М., проф. Гарнік І.В., викл. Тимошенко І.Б.);
 • засідання науково - студентсько товариства «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (жовтень 2016 р., проф. Гарнік І.В. , доц. Борисенко Ю.А.);
 • науково-практичний семінар «Рівні художнього перекладу» (11 листопада 2016 р. за участю проф. Київського національного лінгвістичного університету І.В. Корунеця);
 • науково-практичний семінар «Стратегії художнього перекладу» (29 листопада 2016 р. за участю секції перекладу Спілки перекладачів України - перекладачі Жупанський О.І., Турков Г.Л., проф. Гарнік І.В);
 • науково-практичний семінар «Алгоритми викладання усного та письмового перекладу»(березень 2017 р.).
Конкурси, вікторини, майстер-класи:
 • майстер-клас «Політична, економічна значимість професії перекладача» (28 жовтня 2016 року, гімназія № 48, проф. Гарнік І.В);
 • майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (17 листопада 2016 р. за участю перекладача Д. Янкового);
 • конкурс художнього перекладу (20-30 вересня 2016 року, КиМУ, Канд. філол. наук, проф. Кінщак О.М., проф. Гарник І.В., доц. Борисенко Ю.А., викл. Тимошенко І.Б., викл. Сахнова Н.М);
 • міжнародний дискусійний клуб «Европейська платформа» (доц. Борисенко Ю.А., Й. Аманн, Йохен Ляєр, Крістоф Зауер та інші партнери Киму з ФРН, Австрії та Швейцарії. Проводиться щовівторка протягом І півріччя 2016-2017 н.р.);
 • quest – вікторина «English – speaking countries» (28 жовтня 2016 року в гімназії № 48, викл. Тимошенко І.Б.);
 • XVII Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (24 листопада 2016 р., к.філол.н., проф. Кінщак О.М., проф. Гарнік І.В., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М., Сахнова Н.М.);
 • інтелектуальна гра «Mister know-all» (30 листопада 2016 р., колеж ім. В. Сухомлинського, к.філол.н., доц. Нагачевська О.О., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М., Сахнова Н.М.).
 • Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу здійснюється з використанням комп’ютерних класів і лінгафонних кабінетів.