Кафедра теорії та історії журналістики

Спрямування діяльності кафедри – забезпечення підготовки фахівців з журналістики (друковані ЗМІ, реклама та PR, тележурналістика, інтернет-журналістика, соціальні комунікації) за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр.

Кафедра забезпечена висококваліфікованими фахівцями у сфері журналістики, серед яких:

професори Мушкудіані О.Н. – академік Академії наук вищої освіти України, д-р філол. наук, перекладач, автор понад 150 наукових статей і 15 монографій, член Національної спілки письменників України, почесний професор Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі, нагороджений медаллю «Почесна відзнака» у 2013 році за особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу, головний редактор ВАКівського збірника КиМУ «Вісник» (Літературознавчі студії) і сходознавчого альманаху «Orientalis»; Кривошея Г.П. - к.і.н., заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України; Ющук І.П. - к.філол.н.; Козак В.А., к.ф.н., Кузьмич О.А. - к.пед.н.; Колодкевич Г.В. - к.філол.н.; Москальов Д.П. – к.філол.н. та ін.та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Бакалавр
 • агенційна журналістика; газетно-журнальне виробництво; публіцистична майстерність; журналістське розслідування; журналістський практикум; журналістські жанри; зарубіжна література; історія зарубіжної журналістики; історія зарубіжної літератури;історія світової літератури; сучасна зарубіжна література; історія української журналістики; літературний стиль; медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста); медіакритика; медіаправо; міжнародна журналістика; переглядовий семінар; проблематика ЗМІ (політична,економічна,екологічна, медіоекологічна, науково-технічна, культурна, мовно-літературна); проблематика ЗМІ (релігійна, соціальна, морально-етична, правове виховання, міжнародна, військова, спортивна, розважальна); публіцистика; радіовиробництво; рекламний та PR-менеджмент; рекламознавство та підготовка рекламних текстів; робота журналіста в кадрі; стилістика газетно-журнального тексту; телевиробництво; теорія журналістики; теорія і методика журналістської творчості; теорія твору і тексту; фотожурналістика.
  Магістр
 • актуальні проблеми літературознавства; актуальні проблеми теорії та історії журналістики; публіцистична майстерність; герменевтика та еристика; документознавство та архівознавство; методика та організація наукових досліджень; світове та українське журналістикознавство; теорія та історія видавничої справи та редагування; соціологія громадської думки.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема зы спеціальностей: "Європеїстика (соціальна комунікація і медіа)" - (Сопотська Вища Школа, Польща) та "Управління підприємницькою діяльністю (Медіа-бізнес: управління, PR-комунінікації і реклама)" - (Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем, Латвія).

Специфікою організації навчального процесу є викладання англійською мовою частини лекцій та всіх семінарських занять з кожного навчального курсу. Практикується проведення практичних занять із професійних предметів на базі власної навчально-виробничої телестудії КиМУ, радіостудії, прес-центру, фотостудії. Організовуються і виїзні заняття у редакціях газет і телеканалів.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (науковий керівник теми – Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987).

Основні напрями наукових досліджень: інтеграція України в європейський інформаційний простір; формування інформаційного простору в Україні та за її межами: стан, перспективи розвитку; аналіз історичного досвіду української і європейської журналістики, її вплив на формування національної традиції, національної ідеї; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, у суспільно-політичному, економічному, культурному житті Української держави; дискурс у комунікаційних системах, інмутація мас-медіа.

Кафедра разом із кафедрою соціальних комунікацій видає щорічний збірник наукових праць «Вісник Київського міжнародного університету», серія «Соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво» (свідоцтво сер. КВ № 13616 – 2590Р від 03.12.2007).

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ У 2013-2016 РОКАХ БРАЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:
 • Всеукраїнська журналістикознавча конференція «Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки партнерства», присвячена пам’яті професора факультету В.Й. Здоровеги, 24–26 жовтня 2013 р., м. Львів;
 • V Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі», 24–25 жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський;
 • І Всеукраїнська наукова конференція «Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії», присвячена 60-річчю професора В. М. Галич, 14–15 листопада 2013 р., м. Луганськ;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Журналистика XXI века: опыт прошлого и вызовы будущего», 26-28 вересня 2013 р., м. Тирасполь, Молдова;
 • Міжнародна конференція «Наука і сучасний університет», 16–17 листопада 2013 р.,м. Ніш, Сербія;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Современные социальные коммуникации в системе цивилизации и культуры», 18–19 листопада 2013 р., м. Санкт-Петербург (Росія);
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах», 15–16 лютого 2014 р., м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования», 1–4 квітня 2014 р., м. Білгород (Росія);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», 15–16 травня 2014 р., м. Вінниця;
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в євроінтеграційних процессах, 15-16 лютого 2014 р., м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «М.Ю. Лермонтов і його літературна спадщина» з доповіддю «Концепт дорога в творчості М.Ю Лермонтова», 16 жовтня 2014 р., Черкаси;
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція “Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій ”, 14 березня 2015 року, м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Міжнародна науково–практична конференція до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка « Всесвіт Тараса Шевченка», 10 березня 2016 року, м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка;
 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Тенденції розвитку мовних культур через призму співвідношення їх комунікативних функцій і культурно-історчного значення» / http://gisap.eu/ru/node/86161 / Жовтень 2016 року;
 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Значення самовираження особистості і її творчого начала в процесі формування культурного потенціалу суспільства» / http://gisap.eu/ru/node/86164 / Жовтень 2016 року;
 • ХХI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика”, 16 березня 2016 року, м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Міжнародна журналістська планерка «Журналістика в контексті соціальних загроз і викликів», 23 березня 2016 року, м. Київ, Київський міжнародний університет.
У 2013-2016 рр. ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ БУЛО ВИДАНО:
 • Кривошея Г.П. Журналістика: Навч. Посібник допов.і перероб. - К.: КМУ, 2013.-310 с.
 • Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика: Навч. Посібник. –м. Київ: НАУ, 2013 р.
 • Москальов Д.П. Кендзабуро Ое. Обійняли мене води до душі моєї Роман. – Х.: Фоліо, 2013. – 480 с.
 • Кривошея Г.П. Соціологія журналістики: Навч. посібник. Доповн. і перероб. - К.: КиМУ, 2014. -145 с.
 • Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика: типологічні ознаки. – Київ: КиМУ, 2015
 • Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика в національному інформаційному просторі. Поняття, терміни: Навч. посібник.- К.: Книжкове видавництво НАУ 2013 -109 с.
 • Зикун Н.І. Україномовні сатиричні журнали початку ХХ століття як продовження і розвиток традицій сатиричної журналістики // Актуальні проблеми соціальних комунікацій: колективна монографія [наук. ред.: Зикун Н. І., Шульгіна В. І.]. – К.: КиМУ, 2014. – С. 29–58.
 • Зикун Н.І. Журнал «Шершень»: формально-змістова характеристика сатиричного видання ХХ ст. // Вадим Чубасов: режисер, науковець, педагог: колективна монографія [наук.ред. О.В. Безручко, О.В. Щербатюк] – Т. 3: Чубасівські читання. – К.: КиМУ, 2014. – С. 5–32.
 • Мушкудіані О.Н. Олег Гринів Гостина для маленької рідні. Переклад з української на грузинську мову. К.: КиМУ, 2014. – 216 с.
 • Мушкудіані О.Н. «За горами гори…. (Тарас Шевченко і Грузія)». К.: КиМУ, 2014 – 295 с.
 • Мушкудіані О.Н. Тарас Шевченко. Лірика. Поезії та поеми. Переклад і коментарі О.Н. Мушкудіані. К.: КиМУ, 2014. – 660с.
 • Кривошея Г.П., Шульгіна В.І., Тур’ян О.В. Методичні аспекти журналістської роботи: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 310 с.
 • Творчий потенціал журналіста: психологічні аспекти (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 65с.;
 • Колодкевич Г.В. Варіативність художнього мислення Василя Стуса. Монографія. К.: КиМУ, 2015. – 242 с.
 • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. К.: КиМУ, 2016. – 830 с.
 • Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. – (Перекл. і передмова О.Н. Мушкудіані). – К.: КиМУ, 2016. – 334 с.
 • Перевертень Н.С. Українська література 70-90-х рр. ХІХ ст.: Курс лекцій / Н. Перевертень.– К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго)» / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 10.00.08 – журналістика. Науковий керівник аспіранта Ткаченко Артема Юрійовича (рік вступу 11.01.2016) призначений к.і.н., професор Кривошея Г.П.

Кафедра активно залучає до наукової роботи студентів.

Так, студенти спеціальності «Журналістика» взяли участь у конференціях та конкурсах, проведених у 2013-2016 рр., зокрема:

 • Науково-практичний студентський семінар «Реклама та ПР: проблематика розвитку у ХХІ столітті», (8 жовтня 2013 року, м. Київ, КиМУ);
 • Другий Всеукраїнський конкурс соціальної реклами (13 жовтня 2013 р., Сумський державний університет);
 • Науково-практична студентська конференція «Сучасний газетно-журнальний ринок України і світу: тенденції розвитку» (4 квітня 2014 року, м. Київ, КиМУ);
 • ХІХ міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (11 квітня 2014 р., м. Київ, КиМУ);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (15–16 травня 2014 р., Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, Інститут філології й журналістики);
 • ХXІІІ Міжнародній науковій конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго (червень 2014 р., Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 • Круглий стіл «Ефірно-екстремальна журналістика: аналіз української практики і тенденції розвитку» (26 березня 2014 року);
 • ХІХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (11 квітня 2014 року, м. Київ, КиМУ);
 • Науково-практична конференція «Соціальні комунікації: сучасний стан і перспективи розвитку» (11 травня 2014 року, м. Київ, КиМУ) та ін.
 • Науково-практична студентська конференція «Європейський вибір: проблеми і перспективи» (17 квітня 2015 року, м.. Київ, КиМУ)
 • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої , студентської преси «Золота осінь» (жовтень 2015 р., м. Славутич)
 • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” (20 листопада 2015 року, м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка», 18 квітня 2016 року, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв).
Щороку для студентів Інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів, зокрема у 2013-2016 н.р.:

Майстер-класи:

 • Сергія Кота, керівника Всеукраїнської громадської організації «Журналісти проти корупції»;
 • Іваненка Валерія, генерального директора телеканалу «5-й канал» (12 лютого 2015);
 • Руслана Кухарчука, спікера «Новомедіа» (20 листопада 2014 року);
 • Богдана Красавцева, ведучого телеканалу RTF, випускника КиМУ (24 грудня 2014);
 • Торгоненко А.Ю., ст. лейтенанта міліції (екстремальна журналістика) (8 квітня 2015 року);
 • Девіда Горсі (David Horsey), відомого американського журналіста, політичного карикатуриста і колумніста, дворазового лауреата Пулітцерівської премії (25 вересня 2012 р.);
 • Жана Новосельцева, журналіста телеканалу «1+1» (19 лютого 2013 року);
 • Вадима Ревуна, оператора телеканалу «ІНТЕР» (22 лютого 2013 року);
 • Вадима Кастеллі, українського режисера (21 березня 2013 року);
 • Мімі Чакарової, американської журналістки (15 квітня 2013 року);
 • Вернера Д'Інка, видавця німецької газети «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» та представників Фонду Конрада Аденауера в Україні (23 квітня 2013 року);
 • Григорія Жигалова, тележурналіста, ведучого, репортера телеканалу «1+1» (4 жовтня 2013 року);
 • Джеффа Віналла (Jeff Vinall), американського режисера та сценариста (9 жовтня 2013 року);
 • Руслана Кухарчука, громадського діяча, журналіста, голови Асоціації журналістів, видавців і мовців «Новомедіа» (28 лютого 2014 року);
 • Володимира Мжельського, шеф-редактора 5-го каналу (28 березня 2014 року);
 • Ахтема Сеїтаблаєва, режисера, заслуженого актора АР Крим (29 травня 2014 року).

Зустрічі із успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:

 • Сєдова Яна – репортер інтернет-видання «Апостроф»;
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання;
 • Довголап Ганна - керівник PR-відділу рекламного агентства;
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії.

Лекції:

 • В межах програми «Міжнародний лектор» 3-тижневий курс лекцій професора Синовець Олександри (Сілезький політехнічний університет, Польща) з питань соціології, культури, масової комунікації, реклами, найпопулярніших методів аналізу культури і т.д. (вересень 2013 р.).
ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІ ЖУРНАЛІСТИ НАБУВАЮТЬ У ТАКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РЕКЛАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВАХ, У ВІДДІЛАХ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR):
 • Прес-служба МЗС України;
 • Телестудія КиМУ;
 • Прес-центр КиМУ;
 • Телеканал «Студія 1+1»;
 • Телеканал «Інтер»;
 • Телеканал «НТН»;
 • Телеканал «2+2»;
 • Телеканал «Культура»;
 • Газета «Голос України»;
 • Журналу «Журналіст України»;
 • Газета «Сегодня»;
 • Газета «Україна молода»;
 • Газета «Порадниця»;
 • Агентство новин «Укрінформ»;
 • ТРК «Київ»;
 • Прес-служба МЗС України;
 • Газета «Народна армія», центральний друкований орган МО України;
 • Центральна телерадіостудія МО України (ЦТРС);
 • Газета «Іменем Закону», МВС України;
 • Рекламне агентство «Dialla»;
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

Практична підготовка студентів спрямована на: удосконалення навичок роботи в ЗМІ, участь у забезпеченні взаємодії ланок апарату редакції або компанії; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії;виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами;проведення власної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботі.

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у друкованих ЗМІ матеріалів студентів. Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Тележурналістика», пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 20 українських каналів.

Спеціалізовані аудиторії: фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора.