Кафедра теоретичних та приватно-правових дисциплін

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: професори та доценти – к.ю.н. Ткаченко О.В., к.ю.н. Сапарова А.О., к.ю.н. Москалюк Ю.Д., к.ю.н. Спектор О.М., к.ю.н. Ільницький М.С., Рябуш Л.А., Коваленко А.А.; викладачі – Олещук А.І. та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Бакалавр
 • теорія держави та права; загальна історія держави і права; професійна етика юриста; історія вчень про державу та право; основи римського приватного права; римське приватне право; господарське право; земельне право; сімейне право; трудове право; цивільне право; цивільне процесуальне право; історія цивілістики; теорія речового права; спадкове право.
  Магістр
 • філософія права; організація та проведення наукових досліджень; проблеми методології правового пізнання; право інтелектуальної власності; порівняльне дослідження правових культур; актуальні проблеми цивільного права; актуальні проблеми теорії держави і права.
Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:
 • організацію й високоякісне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня;
 • формування кафедральної наукової роботи й виконання науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей.
НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького колективу кафедри спрямована на дослідження теми Юридичного навчально-наукового інституту: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» (науковий керівник теми – директор Юридичного інституту Панфілова Ю.М., к.ю.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у таких міжнародних наукових конференціях і семінарах:
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні» / березень 2013 року / м. Київ, Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК.
 • X Всероссийская научно-теоретическая конференция «Правовая система России» / 25 – 27 апреля 2013 года / РФ, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России.
 • Конференція «Вдосконалення юридичної освіти в Україні: засадничі підходи» / 25-26 квітня 2013 року / м. Харків, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».
 • ХІХ міжнародна науково-практична конференція профессорсько-викладацького складу «Україна в євро інтеграційних процесах» / 15-16 лютого 2014 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Захист прав людини» / 12 грудня 2014 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Судова реформа в Україні» / 25 березня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Актуальні питання римського приватного права» / 17 квітня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми цивільного права» / 21 квітня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • XX Міжнародна конференція молодих вчених «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії» / 22 квітня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • ХХI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет.
 • Международная научно-теоретическая конференция: Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития. Санкт-Петербург, 28 апреля 2016 г.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріорітетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці» м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.
У 2011–2016 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано статті:
 • Functionalism and the development of comparative law / A.V. Tkachenko // Foundations of comparative law: methods and typologies / [ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin, Iu.S. Shemshuchenko]. – London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. – P. 92–109;
 • Спектор О.М. Запровадження альтернативного вирішення спорів (АВС) як невід’ємна складова процесу європейської інтеграції України / Спектор О.М. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць; вип. 105, ч. 1 / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2012. – С. 99–102;
 • Ткаченко О.В. Концепт порівняння як конституанта постметафізичного правового мислення: досвід епістемологічних трансформацій / О.В. Ткаченко / Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 94– 98;
 • Ткаченко О.В. Правовое сравнение в структеру интеллектуального пространства юриспруденции: экспозиция постметафизической ситуации / О.В. Ткаченко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 30–31;
 • Сапарова А.О Підхід правових трансплантантів і юридичний позитивізм: проблеми співвідношення / А.О. Сапарова // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 48–50;
 • Ткаченко О.В. Родольфо Сакко – в поисках нового образа сравнительного правоведения (к 90-летию со дня рождения) // Порівняльне правознавство (додаток до юридичного журналу «Право України»). – 2013. – № 1–2. – С. 539–545;
 • Ткаченко О.В. Термінологічний коментар перекладача // Порівняльне правознавство (додаток до юридичного журналу «Право України»). – 2013. – № 1–2. – С. 199–200;
 • Ткаченко О.В. Молекулярний федералізм і структури приватного правотворення // Порівняльне правознавство (додаток до юридичного журналу «Право України»). – 2013. – № 1–2. – С. 374–399;
 • Сапарова А.О. Проблеми і перспективи осмислення концепту «правових трансплантантів» на тлі традиції юридичного позитивізму // Порівняльне правознавство (додаток до юридичного журналу «Право України»). – 2013. – № 1–2. – С. 121–127;
 • Сапарова А. О. Тріада «Ватсон – Неновскі – Легран» як формалізація трансформації ідеї запозичення в праві / А. О. Сапарова // Проблеми державного будівництва в Україні № 22 : збірник матеріалів ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», 15-16 лютого 2014 року / Київський міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2013. – С. 121-122;
 • Сапарова А. О. Зміна уявлень про природу наукового пізнання як контекст переосмислення сутності правових запозичень / А. О. Сапарова // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 71. редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 53-58;
 • Ткаченко О. Логіка пост-філософії як дискурс творення правової методології // Право України. - № 8. – 2014. – С. 157-168;
 • Ткаченко О.В. Делегітимація конструкції «герменевтичного кола» у вирішенні питання про природу правової філософії // Проблеми державного будівництва в Україні № 22 : збірник матеріалів ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», 15-16 лютого 2014 року / Київський міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2013. – С. 128-130;
 • Ткаченко О.В. Істина як проблема структурування постметафізичного простору правознавства / О.В. Ткаченко // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 72. – Одеса: «Юридична література», 2014. – С. 63-77;
 • Ткаченко О.В. Логіка пост-філософії як дискурс творення правової методології // Право України. - № 8. – 2014. – С. 157-168;
 • Saparova A.A. “Legal transplants”: nature and structure of content // The interaction of legal systems: post-soviet approaches / ed. by W. E. Butler, O. V. Kresin. – London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2015. – P. 87–98;
 • Ткаченко О.В. Правове порівняння: ретроспектива епістемологічних моделей / О.В. Ткаченко // Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень: збірник наукових праць / за ред. О.В. Кресіна, І.М. Ситара; упор. О.В. Кресін. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. – С. 53–64.
 • Ткаченко О.В. Негативний простір юридичних конструкцій – територія правового порівняння як правової філософії / О.В. Ткаченко // Філософія порівняльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. О.В. Кресіна. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. – С. 233–240.
 • Сапарова А.О. Переосмислення правових трансплантантів як механізм оновлення філософії правознавства / А.О. Сапарова // Філософія порівняльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. О.В. Кресіна. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. – С. 385–394.
 • Сапарова А.О. Правові запозичення як механізм ідентифікації національного права / А.О. Сапарова // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 132 –135.
 • Сапарова А.А. «Национальность» права как предмет научного правового дискурса / А.А. Сапарова // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию российской полиции): Материалы международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 28 апреля 2016 г. / под ред. Н.С. Нижник. В 2-х томах. – Т. 1. – С. 117–120.
 • Ткаченко О.В. Квазіпреклюзивний ефект позовної давності при набутті права власності за ч.3 ст. 344 ЦК / О.В. Ткаченко // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 153–157.
 • Ткаченко А.В. Конституирование правовой эпистемологии за пределами оппозиции гетерономии и автономии правовой воли: предварительные замечания / А.В. Ткаченко // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию российской полиции): Материалы международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 28 апреля 2016 г. / под ред. Н.С. Нижник. В 2-х томах. – Т. 1. – С. 114–117.
 • Спектор О.М. Власники тварин як учасники деліктних правовідносин / О.М. Спектор // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 140–144.
 • Олещук А.І. Адміністративно-правовий захист авторських прав / А.І. Олещук // Проблеми державного будівництва в Україні № 24: у 2 томах: збірник матеріалів ХХI Міжнародної науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2016. – Т. 1. – С. 157–159.
 • Сапарова А.О. Про значення поняття «національне право» у світлі проблеми правових запозичень / А.О. Сапарова // Правова держава. Випуск 27. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С.449-454.
 • Ткаченко А.В. Правовое сравнение и правовая неопределенность: эпистемология взаимосвязи / А.В. Ткаченко // Философские науки. – № 6. – 2016. – С. 129-142.
 • Ткаченко О.В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) / О.В. Ткаченко // Правова держава. Випуск 27. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 431-438.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонує гурток з цивільного права «Цивілістичні конструкції». Науковий керівник – к.ю.н. О.В. Ткаченко. Зокрема кафедрою організовані та проведені наступні круглі столи: «Теоретичні проблеми права» (13 травня 2016); «Інституційний вимір римського права» (18 травня 2016); «Проблемні питання конституційного права» (27 травня 2016). Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти працюють над науковими роботами, присвяченими проблемам держави і права.

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено практичне заняття – судове засідання «Суд над Інтернетом» з випускниками Ліцею КиМУ (15 квітня 2015 р.) та семінар «Вступ до професії: ким я хочу бути» зі студентами 2-го курсу Коледжу КиМУ (20 квітня 2015 р.).

В межах Тижня правових знань було проведено:

 • майстер-клас на тему: «Право інтелектуальної власності: актуальні питання» за участю студентів III,IV курсу Юридичного інституту та IV курсу Коледжу КиМУ (23.11.2015);
 • вікторина «Знавці цивільного права» зі студентами II, III курсу Юридичного інституту та студентами II-IV курсів Коледжу КиМУ (7.12.2015);
 • перегляд документального кіно про права людини Docudays.ua (7.12.2015);
 • інтелектуальна гра «Ерудити правознавства» за участю старшокласників шкіл, ліцеїв, гімназій міста Києва (9.12.2015);
 • рольова гра «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» за участю учнів 10 класу Ліцею КиМУ (10.12.2015);
 • круглий стіл «Права людини: актуальні питання здійснення та захисту» із залученням студентів усіх курсів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ (10.12.2015);
 • круглий стіл «Проблемні питання речового, зобов’язального і сімейного права» за участю студентів III, IV курсу Юридичного інституту та IV курсу Коледжу КиМУ (11.12.2015);
 • інтелектуальна гра «Феміда і Кліо» із залученням студентів І курсу напряму підготовки «Правознавство», «Міжнародне право» Київського міжнародного університету та Національного аграрного університету (11.12.2015);
 • засідання кафедрального круглого столу на тему: «Набуття права власності: на перехресті речово-правового і зобов'язально-правового режимів» (12.12.2016);
 • засідання студентського наукового товариства на тему: «Значення римського права для традиції і сучасності цивілістичного мислення» (14.12.2016);
 • кафедральний науково-практичний семінар на тему: «Правила та порядок вчинення нотаріальних дій» (16.12.2016);
 • майстер-клас на тему «Цесія права на віндикацію» (21.12.2016).

Кафедрою було організовано і проведено низку освітньо-екскурсійних візитів для студентів Юридичного інституту і Коледжу КиМУ спеціальності Правознавство: