Кафедра теоретичних та приватно-правових дисциплін

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: професори та доценти – к.ю.н. Ткаченко О.В., к.ю.н. Сапарова А.О., к.ю.н. Москалюк Ю.Д., к.ю.н. Спектор О.М., к.ю.н. Ільницький М.С., Рябуш Л.А., Коваленко А.А.; викладачі – Олещук А.І. та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Бакалавр
 • теорія держави та права; загальна історія держави і права; професійна етика юриста; історія вчень про державу та право; римське приватне право; господарське право; земельне право; сімейне право; трудове право; цивільне право; цивільне процесуальне право; історія цивілістики; теорія речового права; спадкове право.
  Магістр
 • філософія права; організація та проведення наукових досліджень; проблеми методології правового пізнання; право інтелектуальної власності; порівняльне дослідження правових культур; актуальні проблеми цивільного права; актуальні проблеми теорії держави і права.
Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:
 • організацію й високоякісне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня;
 • формування кафедральної наукової роботи й виконання науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей.
НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького колективу кафедри спрямована на дослідження теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» (науковий керівник теми – директор Юридичного інституту Панфілова Ю.М., к.ю.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних наукових конференціях і семінарах:
 • Міжнародний конгрес європейського права, 21-22 квітня 2017 року / м. Одеса;
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріорітетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці», 28-29 жовтня 2016 р. / м. Сладковічево, Словацька Республіка;
 • ХХI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
У 2016–2017 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано статті:
 • Сапарова А.О. Методологічне значення «лінгвістичного повороту» для переосмислення природи правових запозичень / Пріорітетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці. м. Сладковічево, Словацька Республіка, жовтень 2016 р. – С. 21–24.
 • Ткаченко О.В. Дейктичний образ цивілістики: про мету університетського вивчення цивільного права / Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів. м. Сладковічево, Словацька Республіка, грудень 2016 р. – С. 134-137.
 • Сапарова А.О. Про значення порівняльного правознавства як невід'ємної складової вищої юридичної освіти / Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів. м. Сладковічево, Словацька Республіка, 26–28 грудня 2016 року. – С. 122-124.
 • Ткаченко О.В. Европа: взгляд сквозь оптику правового сравнения / Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць. м. Одеса: Фенікс, 21-22 квітня 2017 р. – С. 244-249.
 • Сапарова А.О. Порівняльно-правовий вимір осмислення європейської інтеграції: деякі міркування / Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць. м. Одеса: Фенікс, 21-22 квітня 2017 р. – С. 249-253.
 • Олещук А.І. Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх / Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», К.: КиМУ, 15 березня 2017 року – Т. 1. – С. 111-115.
 • Рябуш Л.А. До питання про характеристику додаткових елементів правового механізму платежу з реалізації майнових об’єктів» / Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», К.: КиМУ, 15 березня 2017 року – Т. 1. – С. 95-99.
 • Ільницький М.С. Проблеми виборів депутатів місцевих рад / Наше право. – 2017. – № 1. – С. 5-12.
 • Ткаченко О.В. – 9 статей у Великій українській юридичній енциклопедії: у 20 т. – Т. 2: Філософія права. – Х.: Право, 2017. (Істина в праві, Гетерономія, Філософія цивільного права, Аналітична юриспруденція, Консенсус правовий, Невизначеність правова, Дискурс правовий, Догматична юриспруденція, Космополітичне право).
 • Ільницький М.С. Типологія принципів виробничого процесу / Європейські перспективи. – 2017. – Вип. 1. – С. 5-11.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонує гурток з цивільного права «Цивілістичні конструкції». Науковий керівник – к.ю.н. О.В. Ткаченко.
Зокрема кафедрою організовані та проведені методичні та науково-практичні семінари: «Правила та порядок вчинення нотаріальних дій» (Грудень 2016); «Правила оформлення студентських наукових робіт» (Квітень 2017); круглі столи: «Набуття права власності: на перехресті речово-правового і зобов'язально-правового режимів» (Грудень, 2016); «Проблемні питання спадкового і сімейного права» (Квітень 2017 р.); «Значення римського права для теорії і практики сучасного приватного права України» (Травень 2017 р.); майстер-клас на тему «Цесія права на віндикацію» (Грудень 2016).

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для шкіл і гімназій програма «День школи у КиМУ»:

В межах Тижня правових знань у 2016-17 н.р. було проведено:

 • майстер-клас на тему: «Цесія права на віндикацію» (21.12.2016).
 • кафедральний науково-практичний семінар на тему: «Правила та порядок вчинення нотаріальних дій» (16.12.2016);
 • засідання студентського наукового товариства на тему: «Значення римського права для традиції і сучасності цивілістичного мислення» (14.12.2016);
 • засідання кафедрального круглого столу на тему: «Набуття права власності: на перехресті речово-правового і зобов'язально-правового режимів» (12.12.2016);

Кафедрою було організовано і проведено низку освітньо-екскурсійних візитів для студентів Юридичного інституту і Коледжу КиМУ спеціальності Правознавство: