Кафедра стоматології

Кафедра стоматології здійснює підготовку фахівців спеціальності «стоматологія» (кваліфікація – лікар-стоматолог) за рівнем вищої освіти магістр на базі повної загальної середньої освіти.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: д.мед.н. Суржанський С.К., к.мед.н. Мозолюк О.Ю., к.мед.н. Шелякова І.П., к.мед.н. Листопад О.П.,
к.мед.н. Зволінська А.М.

Професійні знання зі стоматології формуються на основі глибоких знань із дисциплін фундаментального й професійно-орієнтованого профілю, навчальний процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою. Практичні й семінарські заняття проводяться англійською мовою

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Магістр
 • основи психології; основи педагогіки; безпека життєдіяльності, основи охорони праці; загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією); пропедевтика внутрішньої медицини; гігієна та екологія; пропедевтика терапевтичної стоматології; пропедевтика ортопедичної стоматології; пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології; патоморфологія; внутрішня медицина; хірургія; профілактика стоматологічних захворювань; терапевтична стоматологія; хірургічна стоматологія; ортопедична стоматологія в т.ч. імплантологія; ортодонтія; медицина спеціального спрямування (фтизіатрія; педіатрія; акушерство; оториноларингологія; офтальмологія; неврологія, в т. ч. нейростоматологія; дерматологія, венерологія; психіатрія, наркологія; онкологія; радіологія; клінічна імунологія; фармакологія (клінічна фармакологія); екстремальна медицина та реабілітація (фізична реабілітація, спортивна медицина; екстрена та невідкладна медична допомога; медицина надзвичайних ситуацій); цивільний захист та охорона праці (цивільний захист; охорона праці в галузі; інфекційні хвороби та епідеміологія); дитяча терапевтична стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія.

Професорсько-викладацький скалад кафедри приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:

На кафедрі успішно застосовуються сучасні методи дослідження, діагностики та лікування хворих, функціонують навчальні спеціалізовані кабінети, оснащені найсучаснішим технологічним обладнанням:

 • фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології;
 • класи ортопедії;
 • ортодонтії;
 • зуботехнічна лабораторія;
 • клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології;
 • стоматологічний кабінет;
 • кабінети фізики;
 • хімії;
 • мультимедійні класи.