Кафедра управління якістю, стандартизації
та безпеки лікарських засобів

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського міжнародного університету створена в квітні 2015 року.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкуренто спроможні на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички у процесі надання кваліфікованої, якісної та своєчасної фармацевтичної допомоги населенню України. Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктора та кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в наукових установах, аптечних, лікувально-профілактичних закладах: д.мед.н. професор Пішель В.Я.; д.біол.н. Ядловський О.Є.; д.мед.н. Богослав Ю.П.; д.пед.н. Воскобойникова Г.Л. ; к.фарм.н. Паршиков В.О. та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Магістр
 • клінічна фармація; фармакологія; психофармакологія; належні практики у фармації; фармацевтичне правознавство; патентознавство; ресурсознавство лікарських рослин; стандартизація лікарських засобів; сучасні фармацевтичні технології; соціальна економіка у фармації; методологія та логіка наукових досліджень; фармакогностичний аналіз нової лікарської сировини; охорона праці в галузі.
НАУКОВА РОБОТА:

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини» (науковий керівник теми – Гудзенко А.В., д.фарм.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • науково-теоретичні аспекти фармакології безпеки та вдосконалення практики доклінічних досліджень інноваційних лікарських засобів;
 • комплексне функціональне дослідження дії препарату на центральну нервову систему;
 • визначення впливу ліків на функціональний стан серцево-судинної системи;
 • базисний комплекс досліджень дихальної системи при визначенні параметрів фармакологічної безпеки.
 • оптимізація методичних підходів до управління якістю у фармації;
 • актуальні аспекти стандартизації лікарських засобів;
 • законодавче регулювання фармацевтичної діяльності;
 • удосконалення фармацевтичної освіти в Україні: реальний стан та міжнародний досвід.
Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:
 • організацію та здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково педагогічних кадрів;
 • надання методичної допомоги керівництву Університету, медико-фармацевтичному факультету в організації й проведенні виховної роботи серед студентів.

Реалізація напрямів діяльності здійснюється шляхом поєднання навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із залученням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі створений навчально-методичний комплекс у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліцопитування, пробне тестування тощо. Викладачі кафедри активно сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.

Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:
 • Пішель В.Я. Протиабстинентна активність та механізм дії антинаркотичного засобу «Флуридон» // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2012. – № 6 (31). – С. 13 – 17.
 • Експериментальне дослідження півкульної асиметрії антидепресивних ефектів амітриптиліну / Л.О. Громов, Л.Г. Гончар-Чердаклі, А.П. Ворожбит, Л.С. Тарнавська, В.Я. Пішель, О.К. Ярош // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 1 (42). – С. 19-23.
 • Гудзенко А.В. Дослідження препаратів та рослинних сумішей плодів шипшини (Rosa canina L.) / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.М. Курапова, С.О. Власенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені Шупика. – Вип.24. – Кн.5. – К., 2015. – С. 87-93.
 • Пішель В.Я. Лікування та профілактики рецидивів опіоїдної залежності / Л.О.Громов, В.Я.Пішель, А.П.Ворожбит // Інформаційний лист. – Київ: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2012. – 5 с.
 • Патент на корисну модель № 68730, МПК А61К 31/00. Спосіб стандартизації м’яти перцевої в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2011 10909; Заявл. 12.09.2011; Опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
 • Патент на корисну модель № 69764, МПК А61К 31/00. Спосіб стандартизації квіток бузини чорної (Sambucus nigra L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2011 13087; Заявл. 07.11.2011; Опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
 • Патент на корисну модель № 75562, МПК А61К 31/00. Спосіб стандартизації листя розмарину лікарського (Rosmarinus officinalis L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2012 04932; Заявл. 19.04.2012; Опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель № 76686, МПК А61К 36/00. Спосіб стандартизації квіток цмину піскового (Helichrysum arenarium L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2012 08170; Заявл. 03.07.2012; Опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель № 78128, МПК А61К 31/00, А61К 36/00, G01N 30/00, G01N 25/14. Спосіб стандартизації трави хвощу польового (Equisetum arvense L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2012 10281; Заявл. 30.08.2012; Опубл. 11.03.2013.

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж та аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва, лікувально-профілактичних закладів. Для залучення студентів до наукової роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі фармації працює студентський науковий гурток «Фармакологія безпеки», що сприяє підготовці студентів до виконання магістерських робіт та запланованої участі в наукових конференціях, серед іншого міжнародних.

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко с прияють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним та аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення аудиторій та лабораторій.