Кафедра публічно-правових дисциплін

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 081 – Право (адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право); докторантура зі спеціальності 081 – Право (адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право).

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: професори та доценти: д.ю.н. Суббот А.І.; к.ю.н. Сидорчук Л.А., к.ю.н Подкопаєв С.В., к.ю.н. Ісмаілова Л.Б.; к.ю.н. Корнієнко Є.В..

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ТАКИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ:
  Бакалавр
 • конституційне право України; муніципальне право; правові засади адміністративної діяльності; адміністративна відповідальність; адміністративний процес; адміністративне право; організація правової роботи; правові основи адміністративної діяльності; фінансове право; антимонопольне право; фінансово-процесуальне право; управління медичною діяльністю; аграрне право; банківське право; біржове право; виконавче провадження; інвестиційне право; митне право України; нотаріат України; правове регулювання інвестиційної діяльності; страхове право; кримінологія; криміналістика; практикум із криміналстики.
  Магістр
 • актуальні проблеми податкового права; актуальні проблеми фінансового права; актуальні проблеми кримінального права; актуальні проблеми адміністративного права; актуальні проблеми адміністративного судочинства; актуальні питання інформаційного права.
Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:
 • організацію й високоякісне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня;
 • формування кафедральної наукової школи й виконання науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей.
НАУКОВА РОБОТА

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» (науковий керівник – Панфілова Ю.М. – кандидат юридичних наук, доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних наукових конференціях і семінарах: У 2015–2017 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано статті:
 • Корнієнко Є.В. Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством України / Наше право. – 2015. – № 1. – С. 68–74.
 • Корнієнко Є.В. Деякі питання удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та покарання неповнолітніх / Молодий вчений: Науковий журнал. – 2015. – № 2. – С. 262–269.
 • Суббот А.І. Інформаційна безпека суспільства / Віче. – 2015. – № 8. – С. 29-31.
 • Татарникова К.Г. Отдельные предложения по решению ряда научных и практических проблем, связанных с кодификацией информационного законодательства Украины / Юридична наука. – 2015. - № 2. – С. 28-33.
 • Татарникова К.Г. Концепт комплексної кодифікації законодавства України про інформацію / Наше право. – 2015. - № 1. – С. 16-20.
 • Татарникова К.Г. Пропозиції та рекомендації щодо частин структури проекту кодексу України про інформацію / Наше право. – 2015. - № 2. – С. 65-69.
 • Суббот А.І. Адміністративне-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації / Фінансове право. - 2015. - № 4. – С. 61-64.
 • Антонов С.В. Нові правоохоронні органи у системі боротьби з корубцією: науковий підхід / Право України. – № 5. - 2015. – С. 157–161.
 • Антонов С.В. Шляхи імплементації статуту міжнародного кримінального суду в законодавство» / Право України. – № 8. - 2015. – С. 144–149.
 • Антонов С.В. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини / Право України. – № 12. - 2015. – С. 123–125.
 • Татарникова К.Г. Проблеми реалізації права інтелектуальної власності на інформаційні ресурси в Україні / Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: 36 наук. пр. – К.: НАУ, 2015. - № 1(34). – С. 97-103.
 • Татарникова К.Г. Інтелектуальний капітал як об’єкт правового захисту в Україні / Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2015. - № 2. – С. 36-41.
 • Суббот А.І. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами / А.І. Суббот, В.А. Липа / Публічне урядування. - 2016. - № 1.- С. 218-231.
 • Суббот А.І. Інституційне-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук / Альманах международного права. - 2016. - № 13.- С. 4-13.
 • Антонов С.В. До питання про правовий статус фізичної особи у міжнародній кримінальній юстиції» / Право України. – № 6. - 2016. – С. 144–148.
 • Москалюк Ю.Д. «Застосування домашнього арешту в кримінальному процесі зарубіжних країн: порівняльна характеристика» / Фаховий науковий журнал. (Науковий вісник) Міжнародного гуманітарного університету. Одеса - 2016. - № 23 – С. 189-192.
 • Корнієнко Є.В. Удосконалення санкцій статей Особливої частини Кримінального кодексу України – одне з рішень проблеми класифікації злочинів / Карпатськии? правничии? часопис. - 2017. - № 13. - С. 82?95.
 • Суббот А.І. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства / Науково-практичний господарьсько-правовий журнал: Підприємство, господарство і право. - 2017. - № 6 Індекс Коперникус Інтернейшел (Польща).

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства, проводяться студентські олімпіади в межах теми «Актуальні питання публічного права в Україні». Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти працюють над науковими роботами, присвяченими проблемам держави і права.

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено практичне заняття – судове засідання «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» з учнями Ліцею КиМУ (10 грудня 2015 р.) та зі студентами І курсу Коледжу КиМУ спеціальності право (15 грудня 2016 р.), в межах якого учні мали змогу на собі відчути специфіку роботи судді, прокурора, адвоката та інших учасників судового процесу.