Кафедра фармації

Кафедра фармації Київського міжнародного університету створена в червні 2012 року.

Основна мета кафедри – підготовка фахівців з фармації за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр, задоволення зростаючого попиту вітчизняного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я на підготовку сучасних висококваліфікованих фахівців.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в аптечних, лікувально-профілактичних закладах і в органах державного контролю якості лікарських засобів: к.фарм.н. Гнітько І.В.; к.фарм.н. Гетало О.В.; д-р фарм.наук Цуркан О.О.; к.б.н. Гуменюк Л.Д.; к.б.н. Кубашко А.В.; к.б.н. Марунич Р.Ю.та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Магістр
 • історія медицини та фармації; гігієна у фармації; аптечна технологія лікарських засобів; промислова технологія лікарських засобів; організація та економіка фармації; етика і деонтологія у фармації; фармакологія; фармакогнозія; менеджмент та маркетинг у фармації; фармацевтичне законодавство; фармацевтична хімія; токсикологічна хімія; клінічна фармація; безпека життєдіяльності, основи екології; фармакотерапія з основами ; фармакокінетики; медичне та фармацевтичне товарознавство; лабораторна діагностика; фармакоекономіка; охорона праці; цивільний захист; перша долікарська допомога; фармацевтична ботаніка; анатомія людини; латинська мова.
Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:
 • побудову освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу «Рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, не може перевищувати якості отриманої освіти»;
 • упровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування прогресивних освітніх технологій;
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом;
 • створення умов для реалізації тези: «Навчання протягом усього життя»;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів;
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських та докторських науково-дослідних робіт;
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу;
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях певних спеціальностей і відкриття нових спеціальностей для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я.
НАУКОВА РОБОТА:

На кафедрі створений навчально-методичний комплекс у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на лабораторних та практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліцопитування, пробне тестування тощо. Викладачі кафедри активно сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини» (науковий керівник теми – Гудзенко А.В., д.фарм.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукова розробка сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування;
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України;
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах;
 • психологічні проблеми при з'ясуванні медико-соціальних експертних питань;
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір.
Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:
 • Кубашко А.В. Експресія білку Cyclin D1 та генів CCND1 та PNKP у мононуксиарах периферичної крові учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з різним станом імунітету / Д.А.Варека, І.М.Ільєнко, А.В. Кубашко, О.А.Бєляєв, О.Г.Плескач / Збірник наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології». – 2015. – Вип. 20 – «ДІА» – С. 55-62.
 • Шостак Л.Г. Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного/ Л.Г.Шостак, С.М.Марчишин, М.И.Луканюк, О.Л.Демидяк / Медична та клінічна хімія. - 2015. - Т 17, № 4 - С. 47-53.
 • Гудзенко А. В. Дослідження препаратів та рослинних сумішей плодів шипшини (Rosae fructus)/ А. В. Гудзенко, О. О. Цуркан, Т. М. Курапова, С. О. Власенко. / Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені Шупика. – № 24 (5). – 2015. – с. 87-92.
 • Власенко С. О., Гудзенко А.В. Вивчення вмісту ліпофільних сполук листя малини (Rubus ideaus) / Аналітична хімія у фармації: матеріали ІІ міжнародної інтернет-конференції. – 2016. – с.41-42.
 • Гудзенко А.В., Власенко С.О. Вивчення компонентного складу летких сполук трави приворотню звичайного (alchemilla vulgaris l.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2016. - Вип. 26. - С. 316-321.
 • Аналіз ринку багатокомпонентних лікарських засобів рослинного походження, що виявляють ЦНС-тонізуючу активність / Гудзенко А.В. / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2016. - Вип. 26. - С. 162-168.
 • Шостак Л.Г. Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula veris L.) / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, М.І. Луканюк / Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2(43). – С. 65-70.
 • Шостак Л.Г. Одержання екстрактів з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.М. Васенда, Л.В. Гусак / Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю / редкол.: С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 63-64.
 • Shostak L. G. Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M. Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska / Journal of Education, Health and Sport – 2016. – Vol. 6, № 5. – P. 424-432.
 • Kubashko A.V. Preanalysis of T-fnd B-cell subsets in abo-incompatible kidney transplant recipients Збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи». – К.: КиМУ, 2017. – Т. 2. – С. 260.

Професорсько-викладацький склад кафедри фармації приймав активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук та роботі студентського наукового гуртка «Інноваційна фармація», що сприяє їх участі в наукових конференціях, серед яких міжнародні:

Науковці кафедри є активними учасниками програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», яка реалізується Київським міжнародним університетом у співпраці з МАН учнівської молоді Києва та Київської області, шляхом проведення майстер-класів, оглядових екскурсій і ознайомлення абітурієнтів зі спеціалізованими кабінетами з фармації, стоматології, семінарів, Днів шкіл, гімназій у КиМУ:

 • сучасні методи дослідження та експерименту в хімії;
 • сучасні методи в фармакології.

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним та аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення хімічних лабораторій, поновлюються реактиви, хімічний посуд та обладнання. З 2013-2014 н. р. на базі кафедри створено учбову аптеку, що за складом та площею приміщень повною мірою імітує роздрібну аптеку з правом виготовлення нестерильних лікарських засобів.

Приміщення цієї аптеки водночас є навчальними аудиторіями:

Для унаочнення та візуалізації при викладанні анатомії, фізіології, патологічної фізіології, першої долікарської допомоги використовуються сучасні муляжі й тренажери. Наразі студенти мають нагоду відпрацьовувати вміння щодо реанімації постраждалих, непрямого масажу серця, штучного дихання, навики щодо внутрішньовенного введення лікарських засобів, накладання пов’язок, шин, транспортування постраждалих.

Кафедра фармації забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж та аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Київ, ботанічних садів, лікувально-профілактичних закладів.