Кафедра фармації

Кафедра фармації Київського міжнародного університету створена в червні 2012 року.

Основна мета кафедри – підготовка фахівців з фармації за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр, задоволення зростаючого попиту вітчизняного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я на підготовку сучасних висококваліфікованих фахівців.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в аптечних, лікувально-профілактичних закладах і в органах державного контролю якості лікарських засобів: д-р фарм.наук Гудзенко А.В.; д-р фарм.наук Цуркан О.О.; к.б.н. Курапова Т.М.; к.б.н. Гуменюк Л.Д.; к.б.н. Кубашко А.В.; к.б.н. Марунич Р.Ю.та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Магістр
 • історія медицини та фармації; гігієна у фармації; аптечна технологія лікарських засобів; промислова технологія лікарських засобів; організація та економіка фармації; етика і деонтологія у фармації; фармакологія; фармакогнозія; менеджмент та маркетинг у фармації; фармацевтичне законодавство; фармацевтична хімія; токсикологічна хімія; клінічна фармація; безпека життєдіяльності, основи екології; фармакотерапія з основами ; фармакокінетики; медичне та фармацевтичне товарознавство; лабораторна діагностика; фармакоекономіка; охорона праці; цивільний захист; перша долікарська допомога; фармацевтична ботаніка; анатомія людини; латинська мова.
Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:
 • побудову освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення з урахуванням принципу — «Рівень фармацевтичної допомоги, яку отримує пацієнт, не може перевищувати якості отриманої освіти»;
 • упровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування прогресивних освітніх технологій;
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом;
 • створення умов для реалізації тези: «Навчання протягом усього життя»;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки фармацевтів з питань аптечного виготовлення, промислового виробництва та контролю за якістю лікарських засобів;
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських та докторських науково-дослідних робіт;
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу;
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях певних спеціальностей і відкриття нових спеціальностей для забезпечення потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я.
НАУКОВА РОБОТА:

На кафедрі створений навчально-методичний комплекс у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на лабораторних та практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліцопитування, пробне тестування тощо. Викладачі кафедри активно сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини» (науковий керівник теми – Гудзенко А.В., д.фарм.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • наукова розробка сучасної методології управління якістю та персоналом як важливого складника організації ефективної роботи закладів фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в умовах реформування;
 • проблеми та перспективи законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності й обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку України;
 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах;
 • психологічні проблеми при з'ясуванні медико-соціальних експертних питань;
 • розвиток фармацевтичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір.
Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:
 • Типова програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації з дисципліни «Фармацевтичне правознавство»: спец. 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» [проф. Котвіцька А.А., доц. Носенко О.А., доц. Дьякова Л.Ю.] - Х. : НФаУ, 2012. – 44 с.;
 • Дьякова Л.Ю. Історія медицини та фармації : Конспект лекцій / Л. Ю. Дьякова. – К. : КиМУ, 2013. – 148 с.
 • Кубашко А.В. Експресія білку Cyclin D1 та генів CCND1 та PNKP у мононуксиарах периферичної крові учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з різним станом імунітету / Д.А.Варека, І.М.Ільєнко, А.В. Кубашко, О.А.Бєляєв, О.Г.Плескач // Збірник наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології». – 2015. – Вип. 20 – «ДІА» – С. 55-62.
 • О различиях ангиогенеза в первичном раке желудка и опухоли крукенберга: подтверждение гипотезы параллельного метастазирования / Д.С. Осинский, Г.А. Вакуленко, Л.Д. Гуменюк, Л.А. Налескина, С.П. Осинский, Д.А. Шапочка, A.В. Ковельская // Онкология. – 2014 – Т.16, №3. – С. 199-202.
 • Disseminated tumor cells in bone marrow of gastric cancer patients: correlation with tumor hypoxia and clinical relevance / L. Bubnovskaya, A. Kovelskaya, L.Gumenyuk, I. Ganusevich, L. Mamontova, V. Mikhailenko, D. Osinsky, S. Merentsev, S. Osinsky // Journal of Oncology. – 2014, V. 2014, Article ID 582140.
 • Premorphological alterations in gastric mucosa in patients with gastric cancer: hypoxia level assessed by NMR spectroscopy / L. Bubnovskaya, D.Osinsky, L. Gumenyuk, V.Trachevsky, L.Naleskina, A.Kovelskaya // Exp Oncol. – 2014 – № 4. – Р. 271–275.
 • Визначення оптимальних параметрів виготовлення складної настойки «Ангутак»/ А. В. Гудзенко, О. О. Цуркан, Т. В. Ковальчук, О. П. Колядич // Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 71–75.
 • Gudzenko A. Development and validation of a RP-HPLC method for the simultaneous determination of vitexin-2-O-rhamnoside and hyperoside in leaves and flowers of hawthorn / A. Gudzenko // World Journal of Pharmaceutical Research. – 2013. – Vol. 2, Iss. 5. – P. 1270–1282.
 • Gudzenko A. Development and validation of A RP-HPLC method for the simultaneous determination of luteolin and apigenin in herb of Achillea millefolium L. / A. Gudzenko // The Pharma Innovation Journal. – 2013. – Vol. 2, N. 7. – P. 7–14.
 • Разработка подходов к стандартизации цветков фиалки трехцветной (Viola tricolor L.) в многокомпонентных растительных смесях / А. В. Гудзенко, А. А. Цуркан, Т. В. Ковальчук, Т. Н. Курапова // Сборник научных трудов Пятигорского медико-фармацевтического института. – 2013. – Вып. 68. – С. 238–240.
 • Gudzenko A. Development and validation of a method for the determination of rosmarinic acid in Mentha ?piperita L. using solid-phase extraction and RP-HPLC with photodiode array detection / A. Gudzenko // Journal of chemical and pharmaceutical research. – 2013. – Vol. 5, N. 9. – P. 40–45.
 • Гудзенко А. В. Разработка методики стандартизации коры дуба в растительных смесях по содержанию эллаговой кислоты с использованием метода ВЭЖХ/ А. В. Гудзенко // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2013. – № 10. – С 9–12.
 • Шостак Л.Г. Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного/ Л.Г.Шостак, С.М.Марчишин, М.И.Луканюк, О.Л.Демидяк // Медична та клінічна хімія. - 2015. - Т 17, № 4 - С. 47-53.
 • Гудзенко А. В. Дослідження препаратів та рослинних сумішей плодів шипшини (Rosae fructus)/ А. В. Гудзенко, О. О. Цуркан, Т. М. Курапова, С. О. Власенко. // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені Шупика. – № 24 (5). – 2015. – с. 87-92.
 • Власенко С. О., Гудзенко А.В. Вивчення вмісту ліпофільних сполук листя малини (Rubus ideaus) / С. О. Власенко, А.В. Гудзенко // Аналітична хімія у фармації: матеріали ІІ міжнародної інтернет-конференції. – 2016. – с.41-42.

Кафедра фармації забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж та аптек з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Київ, ботанічних садів, лікувально-профілактичних закладів.

Для залучення студентів до наукової роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі фармації працює студентський науковий гурток «Інноваційна фармація», що сприяє підготовці студентів до запланованої участі в наукових конференціях, серед іншого міжнародних. У І півріччі 2015-2016 н.р. проведено 14 засідань гуртка, заслухано 26 доповідей студентів. Члени гуртка готуються взяти активну участь у роботі ХХI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії».

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним та аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення хімічних лабораторій, поновлюються реактиви, хімічний посуд та обладнання. З 2013-2014 н. р. на базі кафедри створено учбову аптеку, що за складом та площею приміщень повною мірою імітує роздрібну аптеку з правом виготовлення нестерильних лікарських засобів.

Приміщення цієї аптеки водночас є навчальними аудиторіями:

Для унаочнення та візуалізації при викладанні анатомії, фізіології, патологічної фізіології, першої долікарської допомоги використовуються сучасні муляжі й тренажери. Наразі студенти мають нагоду відпрацьовувати вміння щодо реанімації постраждалих, непрямого масажу серця, штучного дихання, навики щодо внутрішньовенного введення лікарських засобів, накладання пов’язок, шин, транспортування постраждалих.