Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Активізація зовнішньополітичної діяльності України в умовах незалежності, формування власного дипломатичного корпусу, входження нашої держави у світове співтовариство обумовлюють необхідність підготовки вітчизняних висококваліфікованих кадрів політологів-міжнародників. Саме на підготовку висококваліфікованих бакалаврів і магістрів спрямована діяльність професорсько-викладацького колективу кафедри.

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, як окремий структурний підрозділ Інституту міжнародних відносин, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій та політології за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр. Для студентів діє спільна освітня освітня програма зі спеціальності «Міжнародні відносини» з Вищою Школою Бізнесу в Домброві Гурнічій (WSB, Польща) та «Міжнароднні відносини» (сп.: зовнішня політика) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори, історики, політологи-міжнародники й аналітики, серед яких: професор Іванченко Р.П. - завідувач кафедри, член спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України, фундатор жанру наукової романістики у літературі; професор Олійник М.М. - д.і.н.; професор Некряч А.І. - д.політ.н., член – кореспондент Академії політичних наук України; доценти: Самойлов О.Ф. - к.і.н.; Судак І.І. - к.і.н.; Тараненко Г.Г. – к.політ.н.; Шарко О.В. – к.філос.н та ін.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний план підготовки бакалаврів містить дисципліни, які відображають профіль навчального закладу та спеціалізацій: «Зовнішня політика країн світу»; «Регіональні проблеми міжнародних відносин»; «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»; «Політичний менеджмент та реклама»; «Політичне та державне управління».

В процесі навчання студенти опановують професійні та практичні дисципліни:

  Бакалавр
 • історія політичних вчень та політологія; історія, теорія міжнародних відносин; міжнародні відносини та світова політика; PR-інструменти в міжнародних відносинах; країнознавство (країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія, країни Азії та Африки; міжнародні організації; теорія держави і права; міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; порівняльне конституційне право; дипломатична та консульська служба; конфліктологія та теорія переговорів; міжнародні економічні відносини; світова економіка; міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах; зовнішня політика України; дипломатія України; дипломатичний протокол та етикет; економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України; іноземна мова (англійська); друга іноземна мова; практика перекладу; екологія та безпека життєдіяльності; інформатика та сучасні інформаційні системи і технології; основи наукових досліджень;
 • основи світової, регіональної політики; етнополітика; теорія держави і права; зовнішня політика України; технологія політичного процесу; державне управління; методика політичного аналізу; соціологічні методи дослідження політичних процесів; історія політичної думки України; політичний менеджмент і маркетинг; теорія політичних партій; вибори та виборчі системи; політична психологія та філософія політики; порівняльне конституційне право; основи наукових досліджень; інформатика та сучасні інформаційні системи і технології; основи екології та безпеки життєдіяльності та ін.
  Магістр
 • світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси; теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії; актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР; аналіз та прогнозування зовнішньої політики; міжнародна та європейська безпека; міжнародні конфлікти; світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах; геополітика і геостратегія; методологія досліджень міжнародних відносин; міжнародні системи та глобальний розвиток; актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин; правове регулювання зовнішніх зносин; міжнародне інформаційне право; публічна дипломатія;
 • порівняльна і прикладна політологія; теорія політичних конфліктів; аналіз державної політики; геополітика та стратегія зовнішньої політики; політичне прогнозування; інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин; PR; політичний менеджмент та маркетинг; стратегічне партнерство та асиметричні відносини; міжнародна та європейська безпека; виборчі політтехнології; політична культура та політична ідеологія; партійні системи; соціальна правова система; кратологія; методика викладання у вищій школі та ін.
НАУКОВА РОБОТА

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Поміж наукових зацікавлень викладачів кафедри є вивчення особливостей політичних процесів, що відбувалися і відбуваються в Україні, дослідження громадянського суспільства та міжнародних конфліктів, канадсько-українських відносин, ролі української громади в Канаді, розгляд проблем глобалізації сучасного світу.

З 2001 року кафедра видає «Вісник Київського міжнародного університету: cерія «Міжнародні відносини» (опубліковано 10 випусків), а з 2010 року у якості його правонаступника виходить збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ В 2014-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ:
 • Бельская Т.В. Конвергенция как процесс общественных отношений в эпоху глобализации / Т.В. Бельская // Публичное управление: научный журнал). – Ереван, Армения “Тигран Великий”. – 2014. – № 1–2. – С. 85-93;
 • Тараненко Г.Г. «Нові актори і процеси трансформування системи міжнародних відносин» // Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наук. семінару / за ред. С.О. Гуткевич, І.Г. Оніщенко. – К.: НУХТ, 2014. – Вип. 7. – С. 36 – 38.
 • Судак І.І. Стратегічні пріоритети безпекової політики Канади на прикладі військової операції в Афганістані // Проблеми міжнародних відносин: [збірн. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2014. – Вип. 9. – С. 92-111;
 • Самойлов О.Ф. Теорія та практика антиглобалістського руху // Проблеми міжнародних відносин: [збірн. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. - К.: КиМУ, 2014. – Вип. 9. – С. 238-252;
 • Іванченко Р.П. Історія без міфів : Бесіди з історії укр. державності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Р.П. Іванченко. – 3-є вид., переробл. і допов. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 624 с.;
 • Іванченко Р.П. Україна і Крим. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Історія в книзі»», 2014. – 85с.;
 • Самойлов О.Ф. Поняття глобалізації, її сутність та теоретичні підходи // Проблеми міжнародних відносин: [збірн. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. - К.: КиМУ, 2014. – Вип. 10. – С. 115-127;
 • Тараненко Г.Г. Сучасні підходи до державного регулювання продовольчої політики / Г.Г. Тараненко // Інтелект ХХІ. №1. – К.: НУХТ, 2015. – С. 50 – 56.
 • Іванченко Р.П. «Возсіяло і в нас світло розуму» (присвячується тисячоліттю хрещення Русі-України), Київ: КиМУ, 2015., 175 с.;
 • Некряч А.І. Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Проблеми міжнародних відносин: [збірн. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. - К.: КиМУ, 2015. – Вип. 10-11. – С.229–250.
 • Тараненко Г.Г. «Особливості спільної аграрної політики Європейського Союзу» Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наук. семінару / за ред. д.е.н., проф. С.О. Гуткевич. – К.: НУХТ, 2015. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 94–97.
 • Bielska Tetiana. Information warfare as a way of implementing the public policy in the modern world / Tetiana Bielska // Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. V. Szymanska. – Slupsk: Publishing House “АDNDU”, 2015. – Р. 141-152.
 • Іванченко Р.П. Апостол українського відродження. До 175 річниці від дня нароження М. Драгоманова. – К. : КиМУ, 2016. – 390 с.

Кафедра є співорганізатором та учасником міжнародних круглих столів і науково-практичних конференцій,
зокрема у 2014-2016 рр.:

 • Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (11 квітня 2014 р.);
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Аналітика міжнародних відносин» (20 травня 2015 р.);
 • VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Аналітика міжнародних відносин» (24 травня 2016 р.);
 • VIII регіональна конференція "Модель ООН: Сканді-2016" на тему: "Трансформування нашого світу: досягнення глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року" (25 листопада 2016 р.);
 • IІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з політології (2016 р.).
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Велика увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з ІІІ курсу, навчальної, виробничої та науково-виробничої практики. Базовими закладами для проведення практики студентів є секретаріат Верховної Ради України, Міністерство закордонних справ України, вітчизняні й іноземні фірми і представництва, комерційні структури зі сферою зовнішньополітичної діяльності, Центр електронної інформації ООН, місцеві органи державної влади, комітет з питань європейської інтеграції, представництва політичних партій.

Серед викладачів кафедри є фахівці-практики, які доносять до студентів власний досвід практичної діяльності, організовують навчально-ознайомчі візити до європейських міжнародних структур, акредитованих в Україні (посольства, органи ЄС, Ради Європи).

Студенти кафедри беруть активну участь у науковому житті Університету, розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі наукового гуртка «Дипломат» (керівник – викладач Алексанян В.І.).

Участь у науково-практичних студентських конференціях 2014-2016 рр.:

 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «Світова політика в ХХІ столітті» (до Дня ООН);
 • Міжнародна наукова конференція «Союз для Середземномор’я в контексті арабських революцій: основні виклики та наслідки для світової політики»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом»;
 • ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії».
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЯГНЕННЯ

Команда студентів Київського міжнародного університету посіла ІІ місце в конкурсі на кращих знавців дипломатії та міжнародних відносин серед київських ВНЗ «Дипломатичний БОМОНД» у межах Другого всеукраїнського форуму молодіжної дипломатії за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, посольств іноземних держав в Україні, ВМГО «Союз обдарованої молоді».

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють у дипломатичній сфері й достойно представляють Україну на міжнародній арені. Серед них – Сєнік Денис (випускник 2005 року, другий секретар з політичних питань посольства України в Канаді), Фоменко Олександр (випускник 2008 року, аташе посольства України у Федеративній Республіці Нігерія), Сидорук Ганна (випускниця 2008 року, секретар Департаменту ООН МЗС України), Шуруба Марина (випускниця 2009 року, спеціаліст другої категорії Договірно-правового департаменту МЗС України), Гусєв Дмитро (випускник 2009 року, спеціаліст посольства України в Королівстві Данія); Рачек Дмитро (випускник 2010 р., працівник Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв); Новікова Аліна, Кулікова Ольга (випускники 2010–2011 років, спеціалісти посольства Індії в Україні), Борисюк Марина (спеціаліст І територіального департаменту МЗС України).

ВИХОВНА РОБОТА

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», у межах якої в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.
У 2016 – 2017 н.р. перед студентами з лекціями виступили:
- спікер європейської комісії, президент Європейського континентального клубу др. Олів’є Ведрін;
- екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абромавичус;
- Надзвичайний і Повноважний Посол Палестини в Україні др. Мохаммед К. Аль-Асаад;
- Надзвичайний і Повноважний Посол Сирійської Арабської Республіки в Україні пан Хассан Хаддур.

Протягом 2010–2016 років студенти відділення міжнародні відносини двічі брали участь у навчально-ознайомчих візитах до штаб-квартири Ради Європи (Страсбург, Франція), НАТО (Брюссель, Бельгія), Комісії Європейського Союзу (Брюссель, Бельгія), ЮНЕСКО (Париж, Франція), Палацу миру Міжнародного Суду ООН (Гаага, Нідерланди), Європейського суду з прав людини (Страсбург, Франція), відділення ООН у Женеві (Швейцарія). Крім того, студенти відвідали Посольство України в Нідерландах, легендарні Університет Сорбонна в Парижі (Франція) і Ягеллонський університет у Кракові (Польща), а також взяли участь у пізнавальних екскурсіях Дрезденом, Прагою, Берліном, Баден-Баденом тощо. Безпосереднє ознайомлення студентів з європейськими інститутами відчутно впливає на ефективність і результати подальшого навчання майбутніх фахівців з міжнародних відносин, допомагає їм краще зрозуміти процес європейської інтеграції і світових глобальних процесів у цілому.