Кафедра комп'ютерних наук

Кафедра комп'ютерних наук, як окремий структурний підрозділ Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» за рівнем вищої освіти бакалавр. Розвиток інформаційних технологій у світі вимагає все більше фахівців, які є компетентними в таких галузях знань, як принципи побудови й архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем; методи побудови й аналізу баз даних і знань; розробка системного і прикладного програмного забезпечення; методи управління IT-проектами.

Підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук здійснюють провідні науково-педагогічні працівники кафедри, серед яких: д.т.н., дійсний член Міжнародної Академії Інформатизації Іваськів Ю.Л.; к.т.н. Штанько А.П.; к.т.н. Коломієць В.Ф.; к.т.н. Лушніченко В.М.; к.ф.-м.н. Безрученко В.С., к.ф.-м.н. Переход О.В..

На кафедрі навчаються студенти не тільки з України, а й з близького та далекого зарубіжжя. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема зы спеціальностей: "Інформаційні технології" - (Вища Школа Бізнесу в Домброві Гурнічій, Польща), "Інформаційні системи" - (Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем, Латвія) та "Комунікації та WEB маркетинг" - (Професійний Інститут Бізнесу та Торгівлі, Франція).

Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

  Бакалавр
 • вища математика, дискретна математика, теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика, теорія алгоритмів, чисельні методи, математичні методи дослідження операцій, теорія прийняття рішень, фізика, алгоритмізація та програмування, операційні системи, організація баз даних та знань, інтелектуальний аналіз даних, комп'ютерна графіка, системний аналіз, моделювання систем, проектування інформаційних систем, методи та системи штучного інтелекту, комп'ютерні мережі, об'єктно-орієнтоване програмування, веб-технології та веб-дизайн, крос-платформне програмування, технологія створення програмних продуктів, технології комп`ютерного проектування, технології захисту інформації, технології розподілених систем та паралельних обчислень, управління ІТ-проектами, комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів, іноземна мова, економіка та управління тощо.

У процесі вивчення комплексу професійних дисциплін студенти набувають навичок: алгоритмізаці та програмування, створення сайтів, управління інформаційними потоками створення спеціалізованих інформаційних продуктів і послуг, комп’ютерного дизайну. Кафедра забезпечує викладання блоку дисциплін, присвячених обробці інформації за допомогою комп’ютера для студентів інших факультетів та інститутів КиМУ. Викладання дисциплін здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу за кредитно-модульною системою.

НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота викладачів кафедри здійснюється в межах наукової теми Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Основний напрям наукового дослідження кафедри - інформатизація українського суспільства як складова процесу євроінтеграції та глобалізації.

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:
 • Коломієць В.Ф., Сініченко С.В. Інформаційні війни: курс лекцій. – К. : КиМУ, 2012 – 120 с.
 • Коломієць В.Ф., Сініченко С.В. Інформаційне суспільство: курс лекцій. – К. : КиМУ, 2012 – 125 с.
 • Коломієць В.Ф. Міжнародна інформація: курс лекцій. – К. : КиМУ, 2012 – 370 с.
 • Сініченко С.В. Інформатика: конспект лекцій/ Київський міжнародний ун-т. Кафедра міжнародної інформації та інформатики. - К. : [б.в.], 2012. - 129 с.
 • Штанько А.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський міжнародний ун-т. - К.: КиМУ, 2014. - 307 с.

Публікації наукових статей викладачів знайшли відображення у Віснику Київського міжнародного університету серія "Міжнародні відносини", а також журналах "Грані", "Гілея".

Кафедра сприяє активності студентів у науково-дослідній роботі, публікації їх статей у наукових збірниках і їх участі в науково-практичних конференціях:
 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «ПЛАНЕТА 2011-2012» (21 лютого 2012 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Аналітика міжнародних відносин» (24 квітня 2012 року);
 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «ПЛАНЕТА 2012-13» (28 січня 2013 року);
 • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах» (18–19 лютого 2013 року);
 • ХVІІІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція (6–7 квітня 2013 року);
 • Аналітика міжнародних відносин (18 квітня 2013 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція в межах проекту «Польська допомога» (5-6 листопада 2013 року);
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах» (15 лютого 2014 року);
 • ХІХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (11 квітня 2014 року);
 • Аналітика міжнародних відносин (18 квітня 2014 року);
 • ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії» (28 квітня 2015 року);
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Аналітика міжнародних відносин» (20 травня 2015 року).

Серед баз проходження практики студентами варто виокремити такого відомого вітчизнаняного розробника програмого забезпечення, як Persha Studia.

Кафедра стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНИХ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ». 8–9 квітня 2013 року пройшли семінари-тренінги в межах даного проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубара. Групи студентів взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі у 2013–2014 н.р.

Кафедра є активним учасником проекту «КиМУ-Школа: партнери в освіті», виступає організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України.